Polub nas na...

Nowości

 • 39dfe24b-8663-46b0-8382-93abe97507b0_900x.jpg
 • 77-dziewczyny-od-szyfrow-one.jpg
 • 56305e7cb4755-dobra-przystan.jpg
 • 679804-352x500.jpg
 • 716163-352x500.jpg
 • 717080-352x500.jpg
 • 719411-352x500.jpg
 • 722752-352x500.jpg
 • 725585-352x500.jpg
 • 727827-352x500.jpg
 • 730490-352x500.jpg
 • 732068-352x500.jpg
 • 733123-352x500.jpg
 • 741227-352x500.jpg
 • 753099-352x500.jpg
 • 934982-zemsta-i-przebaczenie.jpg
 • 7161812db330c5-okolo-polnocy.jpg
 • 8999906496889.jpg
 • a374cbb3e5-zranic-marionetke.jpg
 • c9-asperger-zycie-w-dwoch-sw.jpg
 • czarnobyl-spowiedz-reportera-b-iext54739830.jpg
 • d3-ruda-corka-cwiegom-histor.jpg
 • dziewczeta-z-auschwitz-glosy-ocalonych-kobiet-w-iext52191325.jpg
 • efbc172564-z-dala-od-swiatel.jpg
 • get_cover_local.jpg
 • get_cover_local 3.jpg
 • get_cover_local 12.jpg
 • get_cover_local 13.jpg
 • get_cover_local 15.jpg
 • get_cover_local 16.jpg
 • get_cover_local 17.jpg
 • get_cover_local 20.jpg
 • get_cover_local 22.jpg
 • get_cover_local 24.jpg
 • get_cover_local 25.jpg
 • get_cover_local 27.jpg
 • get_cover_local 29.jpg
 • get_cover_local 30.jpg
 • get_cover_local 33.jpg
 • get_cover_local 34.jpg
 • get_cover_local 38.jpg
 • get_cover_local 39.jpg
 • get_cover_local 43.jpg
 • get_cover_local 44.jpg
 • get_cover_local 45.jpg
 • get_cover_local 46.jpg
 • get_cover_local 48.jpg
 • get_cover_local 49.jpg
 • kobiety-z-odzysku-trudne.jpg
 • kolejne-365-dni-b-iext54486427.jpg
 • koncert-cudzych-zyczen.jpg
 • large-PIEKARA_PrzekleteKrainy_v7.jpg
 • listy-zza-grobu.jpg
 • MARZYCIELKA-TOM-3-Katarzyna-Michalak-KSIAZKA.jpg
 • nasze-male-klamstwa-b-iext54132966.jpg
 • noz-harry-hole-t-12-nesbo-jo442576-l.jpg
 • PILIPIUK_09-KarpieBijem_2D-768x1198.jpg
 • rodzanice.jpg
 • roza-wiatrow-b-iext54983543.jpg
 • scigany.jpg

Czynne soboty

 • 01 wrzenia.jpg
 • 02 padziernika.jpg
 • 03 listopada.jpg

Licznik odwiedzin

908576
Today
This Week
This Month
901
1615
11045

Współpracujemy z...

mbc-logo.jpg

Bierzemy udział w...

nprcz.jpg

BIP

REGULAMIN KORZYSTANIA Z MATERIAŁÓW I USŁUG POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PIASECZNIE

 

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.Regulamin korzystania z materiałów i usług, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki i zasady korzystania z materiałów i usług Powiatowej Biblioteki Publicznej w Piasecznie, zwanej dalej „Biblioteką”.
2.Postanowienia Regulaminu dotyczą wszystkich Użytkowników oraz Gości korzystających z materiałów i usług Biblioteki.
3.Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu i przestrzegać jego postanowień.
4.Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu Użytkownik składa na karcie zobowiązania.
5.Biblioteka jest instytucją kultury o charakterze publicznym działającą na podstawie: 
•ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85 poz. 539 z póź. zm.),
•ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. Nr 114 poz. 493 z póź. zm.),
•ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z póź. zm.),
•ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z póź. zm.),
•statutu Powiatowej Biblioteki Publicznej w Piasecznie.
6.Administratorem danych osobowych jest Powiatowa Biblioteka Publiczna w Piasecznie z siedzibą przy ul. Chyliczkowskiej 12, 05-500 Piaseczno. W imieniu Administratora Danych działa Dyrektor Biblioteki.
7.Dane użytkowników wykorzystywane będą do celu zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych, prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki. Biblioteka jest uprawniona do przetwarzania danych Użytkowników na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 39 ze zm.). Biblioteka ma obowiązek przetwarzania informacji o grupie społeczno-zawodowej wynikający z ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. 1996, Nr 88 poz. 439 ze zm.).
8.Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie.
9.Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez okres korzystania z Biblioteki. Zapisany Użytkownik zostanie usunięty (zapomniany), jeśli nie dokonywał wypożyczeń oraz nie korzystał z materiałów bibliotecznych na miejscu przez okres 5 lat oraz na jego koncie nie znajdują się żadne nie zwrócone materiały biblioteczne.
10.W sprawach spornych przysługuje Użytkownikowi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela Inspektor Ochrony Danych.
11.Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
materiałach bibliotecznych – rozumie się przez to dokumenty zawierające utrwalony wyraz myśli ludzkiej, przeznaczone do rozpowszechniania, niezależnie od nośnika fizycznego i sposobu zapisu treści tj.: książki, czasopisma, multimedia, filmy, audiobooki, zbiory elektroniczne dostępne w sieci, gry planszowe.
karcie zobowiązania – rozumie się przez to dokument zawierający:
•dane osobowe Użytkownika (nazwisko i imiona, datę urodzenia, adres zameldowania i zamieszkania z kodem, PESEL, telefon, adres e-mail, nr dokumentu tożsamości) oraz nr Użytkownika i znak statystyczny określający grupę społeczno-zawodową,
•dane Administratora Danych,
•oświadczenia Użytkownika, że zapoznał się z Regulaminem Biblioteki i zobowiązuje się do jego przestrzegania i ponoszenia odpowiedzialności za spowodowane szkody,
•Karta Zobowiązania zawiera dodatkowo, nieobowiązkową zgodę na udostępnienie danych osobowych innym bibliotekom korzystającym z systemu bibliotecznego MAK+, w celu skorzystania z uproszczonej procedury rejestrowania się w bibliotekach korzystających z MAK+.
karcie bibliotecznej – rozumie się przez to dokument sporządzony na podstawie karty zobowiązania i  zarejestrowany w  komputerowym programie bibliotecznym umożliwiającym wypożyczanie oraz korzystanie z usług bibliotecznych.
użytkowniku – rozumie się przez to osobę, która spełniła warunki uprawniające, zgodnie z Regulaminem, do korzystania z materiałów i usług bibliotecznych, zaakceptowała oraz zobowiązała się stosować Regulamin Biblioteki poprzez oświadczenie w Karcie zobowiązania oraz wypełniła kartę zobowiązania bibliotecznego.
dokumencie tożsamości – rozumie się przez to dowód osobisty, prawo jazdy, legitymację szkolną potwierdzające tożsamość osoby ubiegającej się o korzystanie z materiałów i usług Biblioteki. Podstawowe dane zawarte w takim dokumencie to: nazwisko i imiona osoby, data urodzenia, numer PESEL oraz zdjęcie. Cudzoziemcy okazują paszport lub kartę pobytu.

 

ROZDZIAŁ II. MATERIAŁY BIBLIOTECZNE
1.Biblioteka gromadzi i udostępnia następujące materiały biblioteczne: dokumenty graficzne: wydawnictwa zwarte (książki) oraz periodyki (gazety, czasopisma); dokumenty dźwiękowe (audiobooki); inne (dokumenty życia społecznego, tzw. regionalia).
2.Materiały biblioteczne stanowią własność Biblioteki.
3.Stan i status (dostępne/wypożyczone) materiałów bibliotecznych przedstawia katalog elektroniczny dostępny w Bibliotece i za pośrednictwem strony internetowej Biblioteki.
4.Materiały biblioteczne udostępnia się poprzez wolny dostęp do półek lub za pośrednictwem bibliotekarza.

 

ROZDZIAŁ III. PRAWO KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI

1.Prawo korzystania z Biblioteki ma charakter powszechny na zasadach określonych w ustawie o bibliotekach oraz niniejszym Regulaminie.
2.Wypożyczanie materiałów bibliotecznych i korzystanie ze sprzętu komputerowego jest bezpłatne.
3.Aby zapisać się do Biblioteki, należy:
a)okazać dokument tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL oraz podać aktualny adres zamieszkania,
b)zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązać się podpisem do jego przestrzegania na karcie zobowiązania,
c)niepełnoletniego Użytkownika (do 16 roku życia) zapisuje rodzic lub opiekun prawny, który podpisuje za niego kartę zobowiązania jako osoba upoważniona. Podstawą zapisu jest tymczasowy dowód osobisty lub legitymacja szkolna.
4.Każdy zapisany Użytkownik otrzymuje kartę biblioteczną lub jeśli posiada Piaseczyńską Kartę Mieszkańca, bibliotekarz podłącza ją do konta bibliotecznego.
5.Użytkownicy posiadający już kartę biblioteczną mogą ją przekodować na Piaseczyńską Kartę Mieszkańca po uprzednim zwróceniu karty bibliotecznej.
6.Wydanie karty bibliotecznej jest bezpłatne. W przypadku zgubienia lub zniszczenia karty bibliotecznej, może być bezpłatnie wydana nowa karta biblioteczna (duplikat).
7.Użytkownik zapisany w innych bibliotekach, który wyraził zgodę na udostępnienie swoich danych innym bibliotekom do celów rejestracji ma możliwość korzystania z karty bibliotecznej wydanej w innej bibliotece korzystającej z systemu Mak+.
8.Użytkownik jest zobowiązany informować Bibliotekę o zmianie danych: miejsca zamieszkania, zameldowania, numer telefonu, e-mail, nazwiska.
9.Biblioteka corocznie uaktualnia dane Użytkownika.

 

ROZDZIAŁ IV. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW I GOŚCI BIBLIOTEKI
1.Użytkownicy mają prawo do:
a)wypożyczania materiałów bibliotecznych na warunkach określonych w Regulaminie,
b)korzystania z księgozbioru podręcznego,
c)korzystania z pomocy i porad bibliotekarza, w tym przy doborze materiałów bibliotecznych.
2.Przy korzystaniu z materiałów i usług bibliotecznych Użytkownik każdorazowo przedstawia kartę biblioteczną lub Piaseczyńską Kartę Mieszkańca lub dokument tożsamości.
3.Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób posługujących się jego kartą biblioteczną.
4.Na terenie Biblioteki obowiązuje:
a)zakaz palenia tytoniu, papierosów, e-papierosów, środków i urządzeń zawierających nikotynę, zażywania narkotyków oraz innych środków odurzających, picia alkoholu oraz spożywania posiłków i picia napojów,
b)osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających oraz brak przestrzegania zasad higieny osobistej nie mogą przebywać w lokalu Biblioteki. W Bibliotece nie mogą także przebywać osoby zagrażające bezpieczeństwu innych Użytkowników,
c)zabronione jest zachowanie uciążliwe dla innych Użytkowników oraz zakłócające świadczenie usług bibliotecznych, m.in. prowadzenie głośnych rozmów, głośne nastawianie odtwarzaczy osobistych oraz korzystanie z telefonów komórkowych. Wnoszone do Biblioteki telefony powinny być wyciszone,
d)zabronione są wszelkie działania powodujące niszczenie materiałów bibliotecznych w czasie czytania (np. podkreślanie tekstu, rozkładanie książek grzbietem do góry, itp.),
e)bibliotekarz ma prawo wyprosić Użytkownika nieprzestrzegającego zasad współżycia społecznego.
5.Użytkownicy mają obowiązek:
a)przestrzegać zasad korzystania z materiałów i usług bibliotecznych określonych Regulaminem,
b)dbać o powierzone materiały biblioteczne, w szczególności chronić je przed zagubieniem, uszkodzeniami mechanicznymi lub zabrudzeniem, zaniechać podkreśleń tekstu, czynienia uwag na marginesach, sklejania itp.,
c)chronić kartę biblioteczną przed zgubieniem lub zniszczeniem, niezwłocznie powiadomić Bibliotekę o jej utracie, a także informować o zmianach dotyczących danych osobowych zamieszczonych w karcie zobowiązania,
d)każdorazowo na żądanie bibliotekarza okazywać dokument tożsamości celem sprawdzenia zgodności danych z danymi zamieszczonymi w karcie zobowiązania.

 

ROZDZIAŁ V. ZASADY UDOSTĘPNIANIA MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH
1.Użytkownik może wypożyczyć jednorazowo 5 materiałów bibliotecznych.
3.Użytkownik wypożycza materiały biblioteczne na 30 dni.
4.Użytkownik może wielokrotnie przedłużyć czas wypożyczenia materiałów bibliotecznych o 14 dni, z tym że czas wypożyczenia materiałów nie może przekroczyć 3 miesięcy.
5.Bibliotekarz może przedłużyć termin zwrotu materiałów bibliotecznych, jeśli materiał biblioteczny nie został zarezerwowany przez innego Użytkownika.
6.Przedłużenia można dokonać osobiście, telefonicznie lub mailowo kontaktując się z Biblioteką. Jest też możliwość osobistego przedłużenia przez system MAK+.
7.Użytkownik nie  może wypożyczyć żadnych materiałów bibliotecznych, jeśli nie zwrócił wszystkich przetrzymanych pozycji.
8.Jeżeli Użytkownik nagminnie przetrzymuje wypożyczone zbiory, pracownik Biblioteki może ograniczyć liczbę wypożyczanych pozycji.
9.W wyjątkowych sytuacjach Użytkownik może przedłużyć termin wypożyczeni przetrzymanych materiałów bibliotecznych.
10.Bibliotekarz w wyjątkowych przypadkach może wyrazić zgodę na wypożyczenie większej liczby materiałów bibliotecznych.
11.Powyższe okresy wypożyczenia ulegają automatycznemu przedłużeniu w przypadku, gdy termin zwrotu wypadłby w dniu, w którym Biblioteka jest nieczynna.
12.Użytkownik może dokonywać rezerwacji materiałów bibliotecznych osobiście, telefonicznie oraz za pośrednictwem katalogu on-line. Zarezerwować można maksymalnie 10 materiałów bibliotecznych.
13.Zarezerwowane materiały biblioteczne powinny być odebrane przez Użytkownika w ciągu 3 dni. Gdy materiał będzie do odbioru system biblioteczny MAK+ wysyła automatycznie maila z informacją o odbiorze. Po upływie tego terminu nieodebrane materiały przechodzą na kolejnego rezerwującego lub odkładane są na półkę.
14.Publikacje z księgozbioru podręcznego nie są udostępniane poza teren Biblioteki.
15.Wartościowe pozycje dostępne w księgozbiorze podręcznym mogą być udostępnione poza Bibliotekę za kaucją. Decyzję o pobraniu kaucji i jej wartości podejmuje bibliotekarz.

 

ROZDZIAŁ VI. POSTĘPOWANIE W RAZIE OPÓŹNIENIA LUB ZANIECHANIA ZWROTU MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH, ICH ZAGUBIENIA, ZNISZCZENIA BĄDŹ USZKODZENIA
1.Użytkownik ponosi odpowiedzialność za terminowy zwrot wypożyczonych materiałów bibliotecznych oraz terminowy odbiór rezerwacji i zamówień. Jeżeli Użytkownik nie pozostawił maila kontaktowego, Biblioteka nie ma obowiązku przypominania o terminie zwrotu materiałów bibliotecznych i terminie odbioru rezerwacji i zamówień.
2.W razie opóźnienia zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych przez Użytkownika ponad ustalony termin oraz pisemne lub telefoniczne upomnienie pobiera się należność za przetrzymywanie określoną w załączniku nr 1 do Regulaminu.
3.Biblioteka zastrzega sobie prawo dochodzenia swoich wierzytelności na drodze sądowej wobec Użytkowników, którzy uchylają się od zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych oraz nie uregulowali należności wynikających z powstałych zaległości.
4.W razie utraty lub zniszczenia materiałów bibliotecznych Użytkownik jest zobowiązany, w uzgodnieniu z kierownikiem Biblioteki, do:
a)odkupienia tego samego tytułu,
b)odkupienia innej przydatnej Bibliotece pozycji (ustalonej z bibliotekarzem) o tej samej lub wyższej wartości,
c)zapłacenia kwoty nie  mniejszej niż aktualna cena rynkowa uszkodzonego/zagubionego materiału bibliotecznego,
5.W uzasadnionych wypadkach losowych (np. kradzież, pożar) Biblioteka może zaniechać dochodzenia od Użytkownika roszczeń przewidzianych w niniejszym rozdziale. Decyzje podejmuje Dyrektor Biblioteki.

 

ROZDZIAŁ VII. ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG BIBLIOTECZNYCH
1.Biblioteka umożliwia Użytkownikom bezpłatne korzystanie ze sprzętu komputerowego.
2.Użytkownik ma prawo korzystać z własnego sprzętu komputerowego (laptop) i aparatu cyfrowego (bez flesza i statywu) po uzyskaniu zgody kierownika placówki.
3.Użytkowników obowiązuje:
a)zgłoszenie dyżurnemu bibliotekarzowi chęć skorzystania z  komputera i  zapis w zeszycie czytelni komputerowej,
b)ograniczenie czasu pracy z komputerem do 1 godziny korzystania z komputera.
4.W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może przyznać większą ilość czasu pracy z komputerem, o ile nie będzie innych Użytkowników czekających na dostęp do komputera.
5.Korzystanie z baz danych, zbiorów multimedialnych, zasobów sieci Internet oraz wszelkich usług informacyjnych, bibliograficznych nie może odbywać się z naruszeniem przepisów Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
6.Możliwość kopiowania danych na własne nośniki dopuszcza się wyłącznie z zachowaniem ustaleń zawartych w punkcie 5 Rozdziału VII.
7.Zabrania się Użytkownikom oraz:
a)instalowania dodatkowego oprogramowania,
b)używania ustawień i preferencji osobistych, w tym stosowania haseł i kodów,
c)działania powodującego dewastacje lub uszkodzenie komputerów i ich wyposażenia, dezorganizacje sieci komputerowej oraz zniszczenie oprogramowania,
d)wprowadzania jakichkolwiek zmian w konfiguracji komputerów, prób łamania istniejących zabezpieczeń systemu oraz ingerencji w zawartość gromadzonych danych,
e)wykorzystywania Internetu do popełniania czynów niezgodnych z prawem tj. działań naruszających ustawę o prawie autorskim, korzystania ze stron zawierających pornografie lub sceny drastyczne oraz stron propagujących przemoc. Dostęp do Internetu nie może również służyć do przeglądania i rozpowszechniania materiałów o treści obrażającej uczucia innych oraz stron towarzyskich, służących tylko rozrywce (gry, komunikatory, randki), oraz oglądanie filmów ze stron łamiących prawo. 
f)korespondencji seryjnej i obszernych załączników, jak również innych działań zakłócających pracę sieci,
g)wielokrotnego w ciągu dnia przenoszenia się do kolejnych stanowisk komputerowych, bez zgłoszenia u dyżurnego bibliotekarza konieczności przedłużenia czasu pracy.
8.W razie problemów technicznych z komputerem Użytkownik zobowiązany jest powiadomić o tym dyżurującego bibliotekarza. Zabrania się Użytkownikowi podejmowania jakichkolwiek prób napraw uszkodzonego sprzętu komputerowego.
9.Użytkownik przyjmuje do wiadomości i  akceptuje monitorowanie jego pracy w dowolnym czasie przez dyżurującego bibliotekarza (lub inne osoby do tego uprawione przez Dyrektora Biblioteki).
10.Bibliotekarze mają prawo do kontroli czynności wykonywanych przez Użytkownika przy komputerze oraz do natychmiastowego przerwania sesji, jeżeli uznają, że Użytkownik wykonuje czynności niepożądane, nawet, jeśli nie są one uwzględnione w Regulaminie.
11.Użytkownik ma prawo – w granicach określonych przez prawo autorskie i wyłącznie na użytek prywatny – do wydruków komputerowych oraz skanów.
12.Opłaty za usługi kserograficzne określone są Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
13.Usługi kserograficzne są wykonywane w miarę możliwości czasowych bibliotekarza.
14.Zamówienia na usługi kserograficzne, wydruki komputerowe są przyjmowane do 15 min. przed zamknięciem biblioteki. Zamówienia złożone po tym czasie nie będą przyjmowane. 
15.Kopiowanie materiałów bibliotecznych jest dozwolone wyłącznie w granicach dopuszczalnych Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

ROZDZIAŁ VIII. ZASADY KORZYSTANIA Z OFERTY KULTURALNO-OŚWIATOWEJ BIBLIOTEKI
1.Podczas zajęć realizowanych w ramach oferty kulturalnej uczestnicy podporządkowani są prowadzącym zajęcia oraz pracownikom Biblioteki.
2.Korzystający z zajęć prowadzonych na terenie Biblioteki mają obowiązek pozostawienia okryć wierzchnich w wyznaczonym miejscu. 
3.W zajęciach w ramach oferty kulturalnej przeznaczonej dla dzieci i młodzieży nie biorą udziału osoby pełnoletnie (nie dotyczy rodziców lub opiekunów prawnych, jeżeli wiek dziecka nie pozwala na samodzielne uczestniczenie w zajęciach). Chyba , że formuła zajęć mówi inaczej,
4.Rodzice nie mogą pozostawiać w Bibliotece dzieci poniżej 7 roku życia bez opieki. Placówki biblioteczne nie są przeznaczone ani uprawnione do sprawowania opieki nad dziećmi, w tym zapewnienia pożywienia i picia, ani opieki w przypadku nagłego zachorowania lub złego samopoczucia dziecka.
5.W uzasadnionych przypadkach Biblioteka ma prawo odwołania zajęć lub przesunięcia ich terminu.
6.Oferta zajęć jest dostępna na stronie Biblioteki.
7.Przed każdym nowym wydarzeniem/imprezą Biblioteka umieszcza odrębny regulamin wydarzenia na stronie internetowej biblioteki oraz w siedzibie Biblioteki.

 

ROZDZIAŁ IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.Informacja dotycząca godzin otwarcia Biblioteki umieszczona jest w widocznym miejscu obiektu Biblioteki i na stronie internetowej Biblioteki.
2.Biblioteka nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez Użytkownika w Bibliotece.
3.Skargi i wnioski przyjmuje Dyrektor Biblioteki w godzinach urzędowania.
4.Użytkownik niestosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo pozbawiony prawa korzystania z Biblioteki i jej usług, a w przypadku szczególnie rażącego naruszenia – na stałe. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki.
5.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
6.Wysokość opłat i kar reguluje załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
7.Regulamin obowiązuje od dnia 15 czerwca 2018 r.